player photo

Shintaro Kobayashi

Rank: 763  |  College: none  |  Birthdate: 08/22/1986