headshot-image
Dennis Dodd
headshot-image
Chip Patterson
headshot-image
Tom Fornelli
headshot-image
Barrett Sallee
headshot-image
Ben Kercheval
headshot-image
Jerry Palm
headshot-image
David Cobb

Week: 8-11-0

Overall: 53-51-1

Week: 10-9-0

Overall: 51-53-1

Week: 10-9-0

Overall: 57-47-1

Week: 7-12-0

Overall: 46-58-1

Week: 7-12-0

Overall: 45-59-1

Week: 12-7-0

Overall: 48-56-1

Week: 11-8-0

Overall: 49-55-1

FINAL ABC
BC5-428
CLEM7-134
Recap

BC +31

CLEM -31

BC +31

BC +31

BC +31

CLEM -31

CLEM -31

FINAL ESPU
CSTCAR8-051
GAST4-40
Recap

GAST +2.5

GAST +2.5

GAST +2.5

GAST +2.5

GAST +2.5

GAST +2.5

CCU -2.5

FINAL FS1
IOWAST6-252
KANSAS0-722
Recap

ISU -28.5

ISU -28.5

KAN +28.5

ISU -28.5

KAN +28.5

ISU -28.5

ISU -28.5

FINAL ESP2
KSTATE4-410
WVU5-337
Recap

KSU +3.5

WVU -3.5

KSU +3.5

KSU +3.5

WVU -3.5

KSU +3.5

KSU +3.5

FINAL ESPN
MEMP5-210
CINCY8-049
Recap

CIN -6.5

MEM +6.5

MEM +6.5

MEM +6.5

MEM +6.5

CIN -6.5

CIN -6.5

FINAL FOX
MICHST1-327
MICH2-324
Recap

MSU +24.5

MICH -24.5

MSU +24.5

MICH -24.5

MICH -24.5

MSU +24.5

MSU +24.5

FINAL SECN
UGA5-214
UK3-53
Recap

UK +15

UGA -15

UGA -15

UGA -15

UGA -15

UK +15

UGA -15

FINAL FS1
IND4-137
RUT1-421
Recap

RUT +10.5

IND -10.5

IND -10.5

IND -10.5

IND -10.5

RUT +10.5

IND -10.5

FINAL ABC
ND8-031
GATECH2-513
Recap

ND -20

ND -20

GT +20

ND -20

GT +20

GT +20

ND -20

FINAL/OT FOX
TEXAS5-241
OKLAST5-234
Recap

OKST -3.5

OKST -3.5

TEX +3.5

OKST -3.5

OKST -3.5

OKST -3.5

OKST -3.5

FINAL CBSSN
BOISE4-149
AF2-230
Recap

AF +14

BSU -14

BSU -14

AF +14

AF +14

BSU -14

BSU -14

FINAL ESPN
MISSST2-50
BAMA7-041
Recap

MSST +31

ALA -31

MSST +31

ALA -31

MSST +31

ALA -31

ALA -31

FINAL SECN
ARK3-531
TXAM5-142
Recap

TA&M -12.5

ARK +12.5

TA&M -12.5

TA&M -12.5

ARK +12.5

ARK +12.5

TA&M -12.5

FINAL SECN
MIZZOU3-317
FLA6-141
Recap

MIZZ +13

MIZZ +13

FLA -13

MIZZ +13

MIZZ +13

MIZZ +13

FLA -13

FINAL ESP2
NAVY3-437
SMU7-251
Recap

SMU -13

NAVY +13

NAVY +13

NAVY +13

SMU -13

SMU -13

NAVY +13

FINAL ABC
3OHIOST4-038
18PSU0-525
Recap

PSU +12

OSU -12

OSU -12

OSU -12

OSU -12

OSU -12

OSU -12

FINAL FOX
OKLA6-262
TXTECH3-528
Recap

TTU +14.5

OKLA -14.5

OKLA -14.5

OKLA -14.5

TTU +14.5

OKLA -14.5

OKLA -14.5

FINAL ACCN
UNC6-241
UVA4-444
Recap

UVA +6.5

UVA +6.5

UNC -6.5

UNC -6.5

UNC -6.5

UNC -6.5

UNC -6.5

FINAL ESPN
WKY4-610
BYU9-041
Recap

BYU -28.5

BYU -28.5

BYU -28.5

BYU -28.5

WKY +28.5

BYU -28.5

BYU -28.5